Genomlysning av bolag/organisationer.

 • Hur säkrar vi vår kapacitet nu och i framtiden?
 • Hur skall vi kunna utvecklas och bli mer lönsamma?
 • Gör vi rätt saker, eller gör vi bara saker rätt?
 • Arbetar alla i bolaget mot samma mål?
 • Är vi EN organisation som arbetar mot samma mål, eller är vi uppdelade?

Vi gör en professionell genomlysning av er organisation. Vi tar också, tillsammans med er fram en värdeflödesanalys som gör att ni tydligt kan se vad som behöver förbättras, utvecklas och förändraa.

Våra genomlysningar genomförs i fyra faser, självklart i dialog med er som kund.

 • Fas 1: Inledande analysarbete.
  • Under denna fas genomför vi kvalitativa intervjuer med utvalda personer inom ledning, styrning och personal. Detta för att få fram en inledande bild kring var utmaningarna ligger i just er organisation.
 • Fas 2: Fördjupat analysarbete
  • Analysarbetet fördjupas och kvalitetssäkras genom arbetsmöten med arbetsgrupper inom de områden som den inledande analysen kommit fram till behöver förbättras/förändras/utvecklas.
   • Ex på områden som kan ingå i det fördjupade analysarbetet:
    • Verksamhetsstyrning och målarbete
    • Inre organisationsutveckling
    • Kund och beställarperspektiv
    • Förändringsledning
    • m.
   • Fas 3: Kompletterande studier och analyser.
    • Kompletterande analyser utifrån det som framkommit i tidigare faser.
    • Möten med fokusgrupper.
    • Personalenkäter, (om detta bedöms behövas)
   • Fas 4: Slutrapport
    • När genomlysningen är gjord får ni en slutrapport som pekar på viktiga områden som ni behöver arbeta mer med för att utveckla just ert bolag.
    • Ni får även konkreta förslag på hur ni kan fortsätta arbeta med dessa områden för att utveckla företaget/organisationen på bästa sätt.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte kring genomlysning av just ert företag och er organisation.