Alla kan bli goda ledare. Även chefen.

Chefsskap och ledarskap är två skilda saker. Chefen utses av och företräder arbetsgivaren, chefsskapet innebär därför en formell position och funktion inom en organisation. Ledarskapet är sättet på vilket chefen väljer att utöva sitt chefsskap och den i särklass viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik i sin roll. En kompetens tillika profession som ständigt kan (och bör) tränas och utvecklas.

I bästa fall sammanfaller rollerna i en och samma person: När chefen samtidigt är den goda ledaren.
På Dabec väntar ett helt smörgåsbord av tjänster inom chefs- och ledarskapsutveckling, både för den enskilda chefen och för hela organisationen. Här finns utbildningar där de formella cheferna får träna och utveckla sitt ledarskap och utbildningar inom mer formella chefsuppgifter såsom avtalshantering, förhandlingar, rättsliga ärenden och arbetsgivarfrågor.

Vi fungerar också som en oberoende part att ventilera tankar med. Inför oss kan du som chef ge din egen ocensurerade bild av verksamheten, bli coachad, kunna pröva och befästa dina egna teorier.

För visst kan det kännas skönt att få utveckla sin chefsroll och sitt ledarskap utan att alltid tvingas göra det inför öppen ridå?

Ledarskapsutveckling

Det finns inga genvägar. För att kunna utveckla sitt ledarskap måste man börja där man står. Alltså kunna förstå både sig själv och sina medmänniskor. Insikten som följer blir en avgörande framgångsfaktor.

Först när du vet varför du själv agerar och reagerar som du gör kan du förstå andras behov och drivkrafter. Då kan du också trigga igång önskade beteenden hos dina medarbetare och chans att påverka motivationen inom organisationen. Utifrån denna kunskap kan du fortsätta leda och utveckla.

Nästa steg i ledarskapsutvecklingen blir att arbeta tillsammans med den grupp som du har närmast dig. Exempelvis en ledningsgrupp eller projektgrupp. Samma jobb görs här: Ni lär er förstå ert eget och varandras agerande i syfte att verka mer objektivt för företagets bästa. Tillsammans går ni sedan vidare och arbetar med dessa frågor i hela organisationen.

Vi hjälper er bland annat med:

 • objektiv kartläggning av de egna ledaregenskaperna
 • utveckling och definition av önskvärda ledaregenskaper
 • förståelse för hur olika personlighetsdrag påverkar varandra
 • konstruktiv utveckling av stab, lednings- eller projektgrupp

Ledningsgrupper

Kunniga och drivna personer med stor lojalitet och lång erfarenhet – där borde man väl ha sin givna ledningsgrupp?

Ja, kanske det. Men att sätta samman en ledningsgrupp enbart utifrån beskrivningen av självgående och högpresterande personer är inte detsamma som att man därefter har en effektiv, framgångsrik och väloljad företagsenhet för all framtid.

Att forma en bra ledningsgrupp kräver rätt dynamik, en blandning och kompletterande av personligheter och tydliga roller. Samt objektiv vägledning i hur man bäst arbetar tillsammans.

Detta är något som vi på Dabec har fått erfara genom åren. Vi har många gånger sett hur ledningsgrupper förväntas klara sig på egen hand – och ofta gjort det hyggligt bra. Men vi kan också se att här finns den riktigt stora potentialen för många företag. Rätt använd är en ledningsgrupp en ovärderlig tillgång och en avgörande kugge för hela organisationens verksamhet och lönsamhet.

Vi hjälper er bland annat med:

 • kartläggning av ledningsgruppens funktion och roll
 • ledningsgruppens arbetsbeskrivning
 • sammansättning av ledningsgruppen
 • intrimning av roller och personlighetsdrag
 • skapa förståelse för ledningsgruppens arbete i organisationen

Chefscoachning

Inspirerande. Utmanande. Mångfasetterat. Tidskrävande. Ansvarsfullt. Ensamt. Chefsskapet har många sidor. Men ibland blir utmaningarna och ensamheten alltför tuffa att hantera och leder till att personen i fråga väljer att sluta. Och det har inte att göra med att dessa personer är mindre lämpliga som chefer. Snarare tvärtom.

En del av lösningen kan vara chefscoachning. Här får du hjälp att hantera och analysera ditt uppdrag och få verktyg som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap.

Dan Bernspång är en senior konsult med stor egen erfarenhet av att arbeta i ledande funktion och han har också en omfattande teoretisk kunskap om såväl chefsskap som mänskligt beteende. Genom en öppen, ärlig och väl förankrad coachning kan vi på Dabec vara en hjälp i ditt viktiga arbete. Vårt mål är att du ska utvecklas som chef och få ny inspiration och glädje i ditt arbete.

Vi hjälper er bland annat med:

 • kartläggning av chefens roll för att kunna utveckla organisationen
 • subjektivt kontra objektivt problemseende
 • hantering av s k svåra samtal
 • ledarskapscoachning